Mediació

Bioscopi

Tallers d’animació documental per a la creació d’una pel·lícula col·lectiva

Bases de participació i política de protecció de dades

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DRETS D’IMATGE

Els/Les participants, en presentar vídeos en aquesta convocatòria, cedeixen al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona —a partir d’ara, “CCCB”—, de manera no exclusiva i no revocable, els drets d’explotació dels vídeos per a la seva divulgació, publicació, fixació, reproducció, comunicació pública i transformació (incloent-n’hi el doblatge i la subtitulació), així com qualsevol altre d’establert en el RDL 1/96, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, a tot el món i per a un període de temps il·limitat i en tots els formats i suports (exposició/activitat, lloc web del CCCB, elements de difusió, mitjans de comunicació, xarxes socials, etc.).

Així mateix, els/les participants garanteixen al CCCB que la inclusió i l’ús dels vídeos per part d’aquesta entitat no violaran cap dret de cap tipus de naturalesa de cap tercer (drets d’imatge o altres drets fonamentals), i que hauran estat autoritzats/des expressament per a l’ús de les imatges d’altres persones que puguin aparèixer als vídeos.

El CCCB es reserva el dret d’aprovar el contingut dels vídeos que es presentin, i pot no fer públics aquells vídeos amb continguts inadequats, ofensius o que vulnerin la legislació vigent o qualsevol dret fonamental, o que no compleixin les condicions de participació. Els criteris de selecció dels vídeos corresponen únicament i exclusivament al CCCB.

Una vegada el CCCB hagi aprovat els vídeos presentats, aquests seran penjats a la plataforma virtual de Bioscopi, i el CCCB els podrà presentar a l’espai Bioscopi, que tindrà lloc a Barcelona del 3 de novembre de 2020 al 21 de febrer de 2021, i a les presentacions successives que porti a terme el CCCB.

Un cop finalitzada la iniciativa Bioscopi, si el CCCB considera adequat dur a terme alguna acció o activitat derivada de Bioscopi o d’un altre tipus amb els vídeos presentats, s’adreçarà als autors prèviament per recollir la seva autorització per a la utilització, difusió o transformació de les obres.

DECLARACIONS I GARANTIES

1. El/La participant declara i garanteix:

  • Que és major de 18 anys; en el cas de menors d’edat, el formulari haurà de ser signat i acceptat pel/per la menor, i el/la seu/seva tutor/a legal haurà de signar i acceptar específicament el formulari per a menors.
  • Que les seves dades identificatives són certes i verificables.
  • Que és l’autor/a material de l’obra que envia, que és original i que no l’ha plagiat de terceres persones, i n’eximeix el CCCB de qualsevol responsabilitat.
  • Que el vídeo ha estat realitzat amb l’autorització expressa de les persones que hi apareixen.
  • Que la participació no implica, ni obliga a, la necessitat d’existència de cap tipus de relació comercial o laboral —directament o indirectament— entre els autors i el CCCB.
  • Que —si ho autoritza en enviar el vídeo— es citarà i s’anomenarà l’autoria del vídeo. L’acceptació de participació implica l’acceptació dels autors d’aquest tractament i de la divulgació pública dels seus noms.

Que el participant és l’únic/a responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi al CCCB o a tercers. El/La participant es fa responsable de les manifestacions anteriors i, en conseqüència, el CCCB no es farà en cap cas responsable de les reclamacions o dels possibles perjudicis que es poguessin ocasionar a tercers en cas d’incompliment o infracció de les garanties anteriors.

El CCCB es reserva el dret d’excloure de la participació a tot/a participant que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions que escaiguin en dret.

2. El CCCB declara i garanteix que no farà un ús dels vídeos diferent dels que s’estableixen en aquestes bases, i especialment no utilitzarà en cap cas els vídeos rebuts per promocionar productes i/o marques alienes a aquesta entitat.

DRETS DEL CCCB

  1. El CCCB podrà enviar comunicats per mitjans electrònics als/a les participants de la convocatòria per informar-los de les seves etapes.
  2. En cas que el/la participant no compleixi les condiciones establertes, el CCCB es reserva el dret a cancel·lar la seva participació.
Tornar a dalt