Mediació

Bioscopi

Tallers d’animació documental per a la creació d’una pel·lícula col·lectiva

Bases de participació i política de protecció de dades

Propietat intel·lectual i drets d’imatge

Els/Les participants, en presentar vídeos en aquesta convocatòria, cedeixen al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona —a partir d’ara, “CCCB”—, de manera no exclusiva i no revocable, els drets d’explotació dels vídeos per a la seva divulgació, publicació, fixació, reproducció, comunicació pública i transformació (incloent-n’hi el doblatge i la subtitulació), així com qualsevol altre d’establert en el RDL 1/96, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, a tot el món i per a un període de temps il·limitat i en tots els formats i suports (exposició/activitat, lloc web del CCCB, elements de difusió, mitjans de comunicació, xarxes socials, etc.).

Així mateix, els/les participants garanteixen al CCCB que la inclusió i l’ús dels vídeos per part d’aquesta entitat no violaran cap dret de cap tipus de naturalesa de cap tercer (drets d’imatge o altres drets fonamentals), i que hauran estat autoritzats/des expressament per a l’ús de les imatges d’altres persones que puguin aparèixer als vídeos.

El CCCB es reserva el dret d’aprovar el contingut dels vídeos que es presentin, i pot no fer públics aquells vídeos amb continguts inadequats, ofensius o que vulnerin la legislació vigent o qualsevol dret fonamental, o que no compleixin les condicions de participació. Els criteris de selecció dels vídeos corresponen únicament i exclusivament al CCCB.

Una vegada el CCCB hagi aprovat els vídeos presentats, aquests seran penjats a la plataforma virtual de Bioscopi, i es podran fer presentacions en el CCCB.

Un cop finalitzada la iniciativa Bioscopi, si el CCCB considera adequat dur a terme alguna acció o activitat derivada de Bioscopi o d’un altre tipus amb els vídeos presentats, s’adreçarà als autors prèviament per recollir la seva autorització per a la utilització, difusió o transformació de les obres.

Declaracions i garanties

1. El/La participant declara i garanteix:

  • Que és major de 18 anys; en el cas de menors d’edat, el formulari haurà de ser signat i acceptat pel/per la menor, i el/la seu/seva tutor/a legal haurà de signar i acceptar específicament el formulari per a menors.
  • Que les seves dades identificatives són certes i verificables.
  • Que és l’autor/a material de l’obra que envia, que és original i que no l’ha plagiat de terceres persones, i n’eximeix el CCCB de qualsevol responsabilitat.
  • Que el vídeo ha estat realitzat amb l’autorització expressa de les persones que hi apareixen.
  • Que la participació no implica, ni obliga a, la necessitat d’existència de cap tipus de relació comercial o laboral —directament o indirectament— entre els autors i el CCCB.
  • Que —si ho autoritza en enviar el vídeo— es citarà i s’anomenarà l’autoria del vídeo. L’acceptació de participació implica l’acceptació dels autors d’aquest tractament i de la divulgació pública dels seus noms.

Que el participant és l’únic/a responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi al CCCB o a tercers. El/La participant es fa responsable de les manifestacions anteriors i, en conseqüència, el CCCB no es farà en cap cas responsable de les reclamacions o dels possibles perjudicis que es poguessin ocasionar a tercers en cas d’incompliment o infracció de les garanties anteriors.

El CCCB es reserva el dret d’excloure de la participació a tot/a participant que hagi facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions que escaiguin en dret.

2. El CCCB declara i garanteix que no farà un ús dels vídeos diferent dels que s’estableixen en aquestes bases, i especialment no utilitzarà en cap cas els vídeos rebuts per promocionar productes i/o marques alienes a aquesta entitat.

Drets del CCCB

  1. El CCCB podrà enviar comunicats per mitjans electrònics als/a les participants de la convocatòria per informar-los de les seves etapes.
  2. En cas que el/la participant no compleixi les condiciones establertes, el CCCB es reserva el dret a cancel·lar la seva participació.

Protecció de dades

Les dades dels participants seran tractades per a la gestió de la seva participació en l’activitat de Bioscopi i, si el participant vol, difondre públicament les seves dades amb l’obra presentada.

El responsable del tractament és el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

Únicament es tractaran les dades que hàgiu lliurat per a la finalitat indicada en les presents condicions de participació.

Els/Les participants faciliten les dades de manera voluntària. Tota la informació que faciliten els/les participants ha de ser veraç.

No es farà cap tractament de les vostres dades per part de tercers i no se cediran a tercers, excepte que ho hàgiu autoritzat expressament.

Per a més informació sobre el tractament de dades, podeu consultar la nostra política de privacitat aquí .

Els/les participants poden sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, oposició o portabilitat de les dades, d’acord amb el que s’estableix a la legislació vigent, adreçant un escrit al delegat de protecció de dades del CCCB, al carrer Montalegre 5, 08001 Barcelona; o bé escrivint a l’adreça electrònica [email protected], indicant quin dret es vol exercir i adjuntant una còpia del DNI o document legal identificatiu.

Llei aplicable i jurisdicció competent

Els conflictes que puguin sorgir amb motiu d’aquesta convocatòria Bioscopi entre els/les participants com a autors/es dels vídeos, el CCCB o terceres persones afectades els resoldran els jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, i hi serà aplicable la llei espanyola.

Tornar a dalt